Ustrój polityczny na Litwie


Strona główna -> Litwa -> Ustrój polityczny na Litwie
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Oficjalna nazwa państwa: Lietuvos Respublika (LR), Republika Litewska (RL). Państwo litewskie jest niezależną demokratyczną republiką. Niepodległości została ogłoszona w „Akcie Rady Najwyższej Republiki Litewskiej o odbudowie niepodległości Państwa Litewskiego” w dniu 11 mara 1990 roku, a uznana została 6 września 1991 roku. Konstytucja Republiki Litewskiej przyjęta dnia 25 października 1992 roku.


Podobnie jak Ukraina, Litwa jest państwem niepodległym od '91 roku

Prezydentura

Prezydent Republiki Litewskiej wybierany jest w wyborach powszechnych, 4-przymiotnikowych na okres pięciu lat, maksymalnie na dwie kadencje. . Konstytucja daje mu duże uprawnienia jednakże stawia pewne ograniczenia. Nowo obrany prezydent zobowiązany jest do zawieszenia swojej działalności w partiach, jak i organizacjach politycznych aż do rozpoczęcia następnej kampanii wyborczej. Nie może być również członkiem Sejmu, ani pobierać innego świadczenia poza ustalonym dla Prezydenta Republiki.

Przywileje głowy państwa

Do głównych przywilejów głowy państwa należy immunitet nietykalności czasowej, co oznacza, iż nie może on być aresztowany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej w czasie wykonywania swoich obowiązków. Ponadto jest pozbawiony odpowiedzialności parlamentarnej za dokumenty urzędowe. Ponosi jedynie przed Sejmem odpowiedzialność, konstytucyjną za poważne naruszenia konstytucji, złamanie złożonej przysięgi lub przestępstwo.

Prezydent mianuje szefa Rządu - Prezesa Rady Ministrów, którego kandydaturę następnie zatwierdza Sejm. W skład Rządu wchodzi 19 ministerstw.

Organy władzy

Organem władzy ustawodawczej na Litwie jest jednoizbowy parlament (Sejm) liczący 141 deputowanych. Wybierani są oni na cztery lata. Wybory do parlamentu odbywają się systemem mieszanym, gdzie każdy obywatel ma 2 głosy: jeden oddaje na kandydata ze swojego okręgu (obowiązuje system większościowy), drugi na kandydata z ogólnokrajowej listy (system proporcjonalny). W wyborach parlamentarnych obowiązuje 5-procentowy próg wyborczy oraz 25% frekwencja. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18lat, natomiast bierne prawo wyborcze mają ci, którzy ukończyli 25 rok życia.

Parlament

Litewski parlament zbiera się w ciągu roku na dwie sesje zwyczajne: wiosenną, trwającą od 10 marca do 30 czerwca i jesienną w terminie od 10 września do 23 grudnia. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego sejmu zwołuje prezydent w ciągu 15 dni od dnia wyborów. W innym przypadku posłowie mogą zebrać się następnego dnia po upływie tego terminu. Sejm może być ponadto zwołany na sesję nadzwyczajną. Inicjatywa ustawodawcza jest zastrzeżona jedynie dla Sejmu. To on uchwala ustawy o zmianie konstytucji, zmienia istniejące prawo i ustala nowe zasady funkcjonowania państwa. Ma więc dominującą pozycję w systemie politycznym kraju.Litwa - miasta

Kiejdany Kierniów Kłajpeda Kowno Mariampol Olita Poniewież Troki
Wilno


Litwa - co warto wiedziećLitwa - Kuchnia Litewska Kuchnia Litewska
„Litwo, ojczyzno moja” -aż chce się zacytować słynnego wieszcza ...
Litwa - Litwa ciekawostki Litwa ciekawostki
Być Litwinem – brzmi dumnie „Vienybė težydi” ( Niech ...
Litwa - Litwa święta Litwa święta
Litwa jest krajem nizinnym o malowniczych rejonach przybrzeżnych, dość ...
Litwa - Za co kochamy Litwę Za co kochamy Litwę
Według najnowszych informacji w ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie ...
Litwa - Kulturalne bogactwo Litwy Kulturalne bogactwo Litwy
Litwa, jak każdy kraj, cechuje się specyficzną kulturą. Wielu tradycji nie praktykuje się już ...
Litwa - Co warto zobaczyć na Litwie Co warto zobaczyć na Litwie
Litwa jest szczególnie bliska Polakom ze względu na wiele historycznych ...
Litwa - Polacy na Litwie Polacy na Litwie
Litwa i ludność narodowości polskiej związane są ze sobą jednym ...
Litwa - Litwa mapa Litwa mapa
Litwa - Mierzeja Kurońska Mierzeja Kurońska
Mierzeja Kurońska jest charakterystycznym pasem lądu, oddzielającym Morze ...
Litwa - Litewskie krzyże i ich symbolika Litewskie krzyże i ich symbolika
Każdy kraj i każdy naród posiada swoją własną kulturę oraz ...
Litwa - Tradycje na Litwie Tradycje na Litwie
Moje wielkie litewskie wesele W każdej kulturze dzień ślubu uznawany jest za ...
Litwa - Aquapark w Druskiennikach Aquapark w Druskiennikach
Aquapark w leżącej tuż przy granicy litewskiej miejscowości Druskienniki, to ...
Litwa - Demografia na Litwie Demografia na Litwie
Według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2001 roku, Litwa liczyła ...
Litwa - Gospodarka Litwy Gospodarka Litwy
Litwa to kraj przemysłowo – rolniczy średni rozwinięty. Rolnictwo ma dobre warunki do rozwoju ...
Litwa - Nauka i edukacja na Litwie Nauka i edukacja na Litwie
Urzędowym językiem nauczania jest język litewski. Mniejszości narodowe mogą uczyć dzieci swojego ...
Litwa - Warunki naturalne Litwy Warunki naturalne Litwy
Ogólna długość granicy państwowej wynosi - 1846 km, w tym - 99 km ...

Ustrój polityczny na Litwie - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies